HOME > 희귀본,고문서,간찰 > 희귀본
[ 희귀본에 대해서 총 0개의 상품이 검색되었습니다. ]

간찰 (2143)   고문서 (978)   희귀본 (6120)  
 

[경매 No. BBAA17582]

진주강씨 참판공파보 3책완질 1954년간행

60,000원

[0] 564 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17596]

상산김씨 영중추공파 세보(1914년, 갑편)

50,000원

[0] 1269 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17620]

김립(김삿갓)시집(이응수 1939년 재판본)

200,000원

[0] 546 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17566]

진양하씨세보 1828년 무자보 券之1

50,000원

[0] 744 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA20400]

대구배씨족보(1800년 간행본)6책중 4책

400,000원

[0] 79 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17624]

밀양 박세정선생 (한와와문집)

40,000원

[0] 413 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA21016]

서재후손충효록(여산송씨 원윤공파 송간 후손)

60,000원

[0] 35 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA21098]

공자가어(상,중,하 필사본)

60,000원

[0] 30 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17615]

향시 과지 (과거시험 답지(서병철 대구서씨 )

80,000원

[0] 505 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA16590]

광주반씨족보(1884년)

200,000원

[0] 3438 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA16593]

함안조씨 동지공파 續錄

20,000원

[0] 4487 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17544]

광산김씨족보6권

50,000원

[0] 1027 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17581]

경주정씨 가승보(문헌공파후 정지운(추만공)

20,000원

[0] 510 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17583]

연안이씨 춘사 이병관(1858~1949)

80,000원

[0] 724 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17619]

밀양박씨 좌복야공파후 난계공파,국당공파 이락당공파(1940)

80,000원

[0] 693 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17597]

의령남씨 동백공파 세보 1926년 2책

50,000원

[0] 466 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17601]

백촌선생실기(김해김씨->김녕김씨) 세조때 김문기선생

70,000원

[0] 562 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17612]

백촌선생 영강록 실기(김문기)

50,000원

[0] 498 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA20282]

결성장씨대동보(1976) 6책완질

80,000원

[0] 89 20분 dudrhkd

[경매 No. BBAA17610]

청천백천양세유고(강릉최씨)

20,000원

[0] 396 20분 dudrhkd
1